Žiadosť podnikateľ

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (PO, FO oprávnené na podnikanie)

Pravidlá požiarnej ochrany, BOZP

Všeobecné pravidlá požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na podujatí

Žiadosť nepodnikateľ

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste (fyzické osoby)

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie na účely oznámenia o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov na trhovom mieste

Prihláška

Prihlášku

a vyplnené tlačivá

 posielajte najneskôr do

28. februára 2020, 23:00 h